• Kompleksowa Obsługa Firm

  • Usługi Księgowe

  • Kadry i Płace

  • Licencja MF 10544/98

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Oferta

KSIĘGI HANDLOWE

1.Prowadzenie i przechowywanie ksiąg handlowych na które składają się:

- dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

2. Prowadzenie i przechowywanie następującej dokumentacji podatkowej:
- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
- ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz        wyposażenia.

3. Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT).
4. Prowadzenie rozrachunków.
5. Sporządzanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

PKPiR

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro PKPiR na które składają się:

- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

- ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
2. Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT.
3. Prowadzenie rozrachunków.

RYCZAŁT

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:

- ewidencji przychodów,

- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

- ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

2. Sporządzanie rozliczeń rocznych.

3. Sporządzanie deklaracji VAT.